Icon

Všeobecné obchodní podmínky Easy-Box GmbH (verze 06.02.2020)

 1. Rozsah platnosti všeobecných obchodních podmínek

  Pokud není písemně stanoveno jinak, platí výhradně naše Všeobecné obchodní podmínky v aktuální verzi (dále jen VOP). Jakákoli ustanovení, která se od těchto VOP odchylují nebo jdou nad jejich rámec, platí pouze do té míry, jak to výslovně písemně deklarujeme. Jsou součástí smlouvy také tehdy, když při uzavírání smlouvy není uveden odkaz na naše VOP nebo pokud jsou Všeobecné obchodní podmínky našich smluvních partnerů v rozporu s platností našich všeobecných smluvních podmínek. Kromě toho se smluvní plnění z naší strany nepovažuje za souhlas s podmínkami smluvního partnera, které se odchylují od našich VOP. Naše VOP jsou k dispozici na naší domovské stránce www.easy-box.at a platí pro všechny obchodní transakce, i když je s námi zákazník uzavírá e-mailem, faxem nebo telefonicky. Pokud je naším smluvním partnerem spotřebitel ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, platí tyto VOP s výjimkou těch ustanovení, která jsou v rozporu se závaznými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele. Firma Easy-Box GmbH je dále označována jako „Easy-Box“ nebo jako „zhotovitel“, zákazník jako „zadavatel“.

 2. Uzavření smlouvy a základ pro zakázku

  Naše nabídky a předběžné rozpočty se mohou změnit a nejsou závazné. Zakázky, ať udělené ústně nebo písemně, platí jako přijaté až po jejich písemném potvrzení z naší strany. Naše potvrzení zakázky je závazné, pokud zadavatel do jednoho týdne nevznese námitky proti jeho obsahu s uvedením přesných důvodů.

  Nabízené ceny vycházejí ze zadavatelem poskytnutých informací o stavu, fixaci nebo stabilizaci baleného zboží, jakož i z jeho informací o požadavcích cílového místa, přepravní trasy, dopravního prostředku nebo případných nutností překládky. Proto nejsme povinni zjišťovat specifikace baleného zboží ani další informace k přepravě nebo o dovozních ustanoveních cílové země. Nabídky včetně všech příslušných příloh a vzorků jsou majetkem zhotovitele. Bez souhlasu nabízejícího nesmí být třetí strany informovány o obsahu nabídky a nabídka nesmí být zneužita žádným jiným způsobem.

  Vícenáklady způsobené úředními požadavky jakéhokoli druhu nese zákazník.

 3. Dodací a platební podmínky/místo plnění

  Místem plnění je areál naší firmy. Dodání nebo zaslání zboží je vždy na riziko a náklady zadavatele.

  Fakturace proběhne bezprostředně po převzetí zboží. Fakturované částky jsou splatné ihned po obdržení faktury. Platby zákazníka se považují za provedené až v okamžiku přijetí na náš účet. V případě prodlení platby jsme oprávněni požadovat kromě zákonných úroků z prodlení také poplatky za upomínky v přiměřené výši. Nadto je zákazník povinen uhradit veškeré další náklady spojené s vymáháním pohledávky (zásah inkasní agentury, úkony právníka). Další nároky na náhradu škody zůstávají nedotčeny. V případě prodlení platby ze strany zadavatele je firma Easy-Box oprávněna vyúčtovat veškeré poskytnuté služby a uplatnit veškeré další splatné nároky. Zadavatel není oprávněn zadržet nebo odmítnout platbu z důvodu jakýchkoli nároků, i když jsou založeny na oznámeních o vadách. Stejně tak není zadavatel oprávněn započítávat jakékoli protipohledávky, pokud firma Easy-Box písemně neuznala pohledávku zadavatele nebo pokud tato pohledávka nebyla pravomocně stanovena soudem. Dále již zhotovitel není povinen dodat již objednané zboží, dokud zadavatel nesplní všechny platební povinnosti. Slevy za platbu v hotovosti jsou neoprávněné, pokud starší faktury nejsou uhrazeny.

 4. Povinnosti smluvních stran

  Pokud jsou výkony prováděny mimo prostory naší společnosti, zavazuje se zadavatel bezplatně poskytnout potřebné zvedací zařízení, jako např. jeřáb, řetězy, zvedáky, popruhy a podobně, včetně obsluhujícího personálu, a zajistit profesionální ostrahu místa, aby firmě Easy-Box bylo umožněno řádné zabalení. Zadavatel se dále zavazuje, že balené zboží bude včas k dispozici ve stavu vhodném pro balení; to znamená vyčištěné a chráněné před vnitřními a vnějšími vlivy. Za zabezpečení baleného zboží odpovídá výhradně zadavatel. Ten je také odpovědný za realizaci veškerých opatření, aby zabránil poškození zabaleného zboží, k němuž by mohlo dojít navzdory balení v souladu s dohodou. Zabalené zboží musí být uvnitř zajištěno tak, aby nemohlo dojít k jeho pohybu, zejména při změně jeho polohy. Zadavatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o všech nebezpečích a/nebo rizicích, která mohou vyplývat ze zabaleného zboží nebo s ním souviset. Je výhradní odpovědností zadavatele, aby si balené zboží – zejména po dobu zpracování nebo skladování u nás – na vlastní náklady přiměřeně pojistil, protože my odpovídáme za škody pouze v rámci naší smlouvy o pojištění odpovědnosti. Zadavatel je také povinen se dohodnout se svým pojistitelem, že se v případě škody vzdává jakéhokoli regresu vůči nám. Zadavatel je povinen pečlivě zkontrolovat předpisy platné pro zabalené zboží v cílovém místě, zejména celní a dovozní předpisy a podobně, a pokud je to nezbytné pro provedení služby, informovat o tom firmu Easy-Box; v opačném případě je odpovědnost společnosti Easy-Box za veškeré následky škod vyloučena.

 5. Přenesení rizika, převzetí zadavatele:

  Předání našich výkonů probíhá vždy písemným prohlášením zadavateli. Pokud se místo plnění nachází mimo areál naší firmy, považují se naše práce spolu s nákladem za převzaté po obdržení tohoto písemného prohlášení. Pokud se místo plnění nachází v areálu naší firmy, považují se naše práce a náklad za převzaté v okamžiku, kdy je přepravce převezme k nakládce, nejpozději však tři dny po obdržení našeho oznámení o dokončení. Nebezpečí náhodné ztráty a znehodnocení tak v okamžiku převzetí ve smyslu posledního odstavce přechází na zadavatele. V případě plnění v areálu naší firmy je to nejpozději do tří dnů po obdržení oznámení o dokončení, pokud již předtím nedošlo k převzetí k odvozu. V případě plnění mimo areál naší firmy přechází riziko okamžikem přijetí písemného prohlášení.

 6. Zástavní právo/výhrada vlastnictví

  Zhotovitel má vůči objednateli kromě zákonného zadržovacího práva také neomezené zástavní a zadržovací právo k veškerému zboží a jinému majetku zadavatele, který má zhotovitel v úschově nebo s ním může disponovat. Easy-Box si vyhrazuje vlastnické právo k veškerému dodanému nebo vyrobenému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně všech vedlejších pohledávek. Dokud nebude zboží zaplaceno v plné výši, nesmí jej zadavatel zastavit, prodat ani s ním jinak nakládat. V každém případě je zhotovitel povinen nás o tom neprodleně informovat a omezení vlastnictví třetí straně zveřejnit. Zadavatel tímto postupuje veškeré z toho vyplývající pohledávky vůči třetím stranám na zhotovitele a zavazuje se dát třetí straně pokyn k provedení platby přímo zhotoviteli.

 7. Záruka, stížnost, odpovědnost

  Zadavatel je povinen všechny dodávky a služby neprodleně zkontrolovat a neprodleně nás informovat o případných kvantitativních a kvalitativních závadách při převzetí, jinak jsou vyloučeny jakékoli záruční nároky a nároky na náhradu škody. Stejným způsobem ztrácí zadavatel veškeré záruční nároky a nároky na náhradu škody, pokud zboží používá v rozporu s předmětem, smlouvou nebo zamýšleným použitím nebo je upravuje bez vědomí a souhlasu Easy-Box. Pokud se zadavatel, jeho smluvní partner nebo třetí strana pověřená kontrolou zboží domnívá, že se jedná o vadu, musí tuto vadu neprodleně písemně oznámit na dodacím listu a přiložit datované fotografie poškození. Zhotoviteli musí být dána možnost účastnit se zajištění důkazů. Zadavatel je povinen prokázat, že případné vady našeho plnění se vyskytovaly již v době předání. Důkazní břemeno ohledně včasnosti oznámení vad nese rovněž zadavatel. Pokud nároky vůči zhotoviteli nebudou uplatněny u soudu nejpozději do čtyř měsíců od předání, jsou veškeré nároky z titulu záruky, náhrady škody, omylu nebo obohacení vyloučeny, pokud tomu nebrání závazná právní ustanovení. Odpovědnost zhotovitele končí v každém případě nejpozději v okamžiku otevření kontejneru nebo obalu, zvláště pak tehdy, když tak učiní státní orgány. Jakákoli odpovědnost proto zaniká zejména v případě změn/zásahů do našich obalů nebo v případě dalšího balení či připevnění obalových prvků třetích stran. Záruční nároky a nároky na náhradu škody jsou vyloučeny zejména tehdy, pokud zhotovitel před uzavřením smlouvy informoval zadavatele o tom, že zadavatelem objednaný způsob balení neodpovídá stavu techniky ve vztahu k balenému zboží. V každém případě oprávněného nároku zadavatele z titulu záruky uznané firmou Easy-Box podléhá záruční náprava našemu výběru. Proto může být podle našeho uvážení obal opraven nebo provedeno nové zabalení, nebo jsme oprávněni dodat rovnocenné předměty, pokud je to možné a přiměřené. V případech lehké nedbalosti jsou veškeré nároky na náhradu škody vyloučeny. Nárok zadavatele na náhradu škody je proto po vzájemné dohodě ve všech případech omezen na úmysl a hrubou nedbalost. To platí zvláště pro porušení varovné a informační povinnosti ze strany Easy-Box. Toto neplatí v případě újmy na zdraví. Zadavatel jako poškozený musí prokázat okolnosti, které vedly k zavinění, jakož i konkrétní příčinnou souvislost jednání v rozporu s povinnou péčí se vznikem škody. Promlčecí lhůta činí 6 měsíců a musí být v této lhůtě také uplatněna u soudu, pokud zákon nebo smlouva nestanoví kratší promlčecí nebo prekluzivní lhůtu. Promlčecí lhůta začíná okamžikem přechodu rizika. Výše nároků zadavatele na náhradu škody je v každém případě omezena výší odpovídajícího plnění z pojištění odpovědnosti (za výrobek) firmy Easy-Box GmbH. Odpovědnost firmy Easy-Box za ušlý zisk, následné škody, jiné finanční ztráty nebo za škody způsobené nároky třetích stran je zcela vyloučena. Totéž platí pro majetkové škody vzniklé zadavateli v důsledku dodatečných prací a souvisejících výdajů při zlepšení plnění, které je zhotovitel povinen poskytnout. Zejména je vyloučena odpovědnost Easy-Box za náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží apod. v důsledku dovozních předpisů cílové země.

 8. Soudní příslušnost a klauzule o neplatných ustanoveních

  Použije se výhradně rakouské právo – s vyloučením jeho kolizních ustanovení. Rovněž je vyloučena úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro všechny případné právní spory mezi zhotovitelem a zadavatelem se sjednává příslušnost okresního soudu v Kirchdorfu. Máme však také právo podat žalobu v místě obecné příslušnosti zadavatele. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla zcela nebo zčásti neplatná nebo neúčinná nebo by se stala zcela nebo zčásti neplatnými nebo neúčinnými v důsledku změny právního stavu nebo v důsledku rozhodnutí nejvyšších soudů nebo jakýmkoli jiným způsobem, nebo pokud by VOP obsahovaly mezery, strany se dohodly, že ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena a platná. V takovém případě se neplatné ustanovení nahradí platným ustanovením, které se nejvíce blíží smyslu a účelu neplatného ustanovení.

 9. Ochrana osobních údajů

  Zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje obsažené v objednávce, nabídkách, korespondenci atd. mohou být uchovávány a automaticky zpracovávány v rámci plnění smlouvy. Údaje o zadavateli nebudou předávány třetím stranám, pokud to nebude nezbytné pro zpracování smlouvy. Zavazujeme se zacházet s osobními údaji zákazníků důvěrně v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

 10. Duševní vlastnictví

  Obsah webových stránek a všech nabídek, včetně textů, obrázků, fotografií, grafiky atd., je chráněn autorskými právy. Autorská práva a veškerá další práva duševního vlastnictví patří firmě Easy-Box GmbH nebo jejím poskytovatelům licence. Práva duševního vlastnictví mohou být reprodukována, zveřejňována, převáděna, upravována nebo jinak používána pouze zhotovitelem nebo jeho nabyvateli licence, pokud oprávněné strany předem výslovně písemně neschválily jejich použití třetími stranami.